اخبار | تارخ ارسال : 10-05-1399, 20:53 | 269 بار بازدید شده


ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم
به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را
کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان
نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را


برچسب ها برچسب ها: