ورودكاربران

 

مقدمه:
با ايمان به وحدانيت مبدأ هستي و اينکه حرکت کل وجود بسوي اوست.
با اعتقاد به مکتب انسان ساز اسلام و تداوم انقلاب اسلامي.
با اميد دستيابي به عدل و مساوات و برخورداري از حقوق اجتماعي در همه شئون زندگي که موهبتي الهي است.
با تکيه به اين حقيقت که در خلقت انسانها تبعيضي نبوده، ميزان سلامت جسم نمي تواند مبين عزت يا خواري انسان باشد.
با تأکيد به اين واقعيت که يداله مع الجماعه (دست خدا با جماعت است).
با اميد برخورداري از الطاف الهي و همکاري همه انسان هاي معتقد و وظيفه شناس، معلولين ايران دست بدست هم داده
"جامعه معلولين ايران" را تأسيس مي نمايند تا با وحدت و همياري در عرضه خلاقيت ها و توانمندي ها و رفع مسائل و مشکلات
خويش تلاش نمايند، باشد که از اين طريق بتوانند گامي در جهت سازندگي و تحقق اهداف انقلاب اسلامي برداشته راهي به طرف
هدف نهايي که حرکت بسوي الله است بگشايند.
فصل اول: کليات
ماده1:
به منظور پيگيري و تلاش در جهت شناساندن توانائي ها و حل مسائل و مشکلات و همچنين ارتقاء بيش از پيش نيروهاي مادي و
معنوي معلولين (از طريق بکارگيري کليه امکانات مؤثر در چهار چوب ضوابط اسلامي و قوانين جاري کشور) جامعه معلولين ايران که
در برخي از مواد اساسنامه "جامعه" ناميده مي شود تأسيس مي گردد.
ماده2:
فعاليت جامعه غيرسياسي و غيرانتفاعي و بر اساس اعتقاد کامل به مباني جمهوري اسلامي ايران مستقل از هرگونه وابستگي به احزاب و
گروه ها و سازمان هاي سياسي اعم از رسمي و غيررسمي خواهد بود.
تبصره:
هيچ يک از اعضاء جامعه حق فعاليت سياسي به نام جامعه معلولين ايران را ندارند.
ماده3:
نظر به کثرت انواع معلوليت ها و ويژگي هاي مشکلات ناشي از هر نوع معلوليت و به منظور فراهم نمودن زمينه مشترک جهت تحقق
اهداف مندرج در ماده يک، جامعه منحصراً معلولين جسمي- حرکتي (يعني کساني که از نظر ذهني عادي بوده و فقط با نوعي اختلال
فيزيکي نسبي يا کلي اندام ها، يا فقدان آنها که در نهايت حرکت عادي را مختل مي سازد مواجه مي باشند) را به عضويت مي پذيرد.
ماده4:
به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده يک، فعاليت هاي جامعه معلولين ايران به بخش هاي زير طبقه بندي مي گردد.
بند الف) فرهنگي، آموزشي:

    تهيه نشريات به منظور ارائه افکار و خواسته هاي معلولين.
    برگزاري سمينار، نمايشگاه، تئاتر، اردوهاي آموزشي تفريحي و ورزشي به منظور اعتلاي سطح دانش و روحيه معلولين.
    کوشش در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و بينش اسلامي معلولين.
    تلاش و پيگيري در جهت مبارزه با بيسوادي معلولين.
    تلاش براي رفع موانع آموزشي و پرورشي اعم از مادي و معنوي و ارائه طرح هاي لازم به مسئولين کشور جهت بهره مندي هر
        چه بيشتر معلولين از امکانات و برنامه هاي آموزشي و سعي در ايجاد زمينه هاي همکاري و تشريک مساعي هر چه بيشتر 
        با ارگان هاي ذيربط به منظور ارتقاء سطح آموزش تخصصي معلولين.
    کوشش در جهت بهره گيري از تجارب و پيشرفت هاي علمي موسسات مرتبط با معلولين اعم از موسسات داخلي يا ساير کشورها بر مبناي ضوابط و شرايط جاري کشور.
    تأليف، ترجمه، انتشار کتب و نشريات در زمينه هاي مرتبط با معلولين.

بند ب) حقوقي، اجتماعي:

    سعي در ايجاد زمينه هاي مناسب جهت حضور فعال معلولين در اجتماع.
    دفاع از حقوق معلولين و ارائه طرح به مقامات کشوري به منظور حفظ حقوق معلولين در مورد رفع نارسائي هاي قوانين در کليه زمينه ها.
    ارائه پيشنهاد و طرح به مسئولين در زمينه ايجاد تسهيلات لازم جهت فعاليت روزمره معلولين از جمله رفع موانع معماري در اماکن عمومي و بناهاي مسکوني و تجهيز وسائط نقليه عمومي.
    تلاش در جهت ضرورت اشتغال معلولين با برخورداري از حق اولويت نسبت به ساير افراد.
    تلاش در زمينه شناسائي انواع مشاغل مناسب جهت اشتغال معلولين.
    کوشش در جهت شناسائي واکنش هاي جامعه نسبت به معلوليت به منظور ايجاد زمينه تحقيق در رفع واکنش هاي منفي و تقويت واکنش هاي مثبت.
    تلاش در جهت جلب همکاري اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور دستيابي به اهداف جامعه معلولين ايران.
    کوشش در جهت خودکفائي مادي معلولين با ايجاد زمينه هاي مناسب از جمله آموزش حرفه اي.
    تلاش در جهت تأمين مسکن مناسب براي معلولين با تسهيلات بانکي.
    تلاش در جهت رفع مشکلات اجتماعي، ازدواج و ... از طريق ارائه مشاوره.
    تلاش در زمينه ايجاد شرکت هاي تعاوني توليد، توزيع، مصرف، مسکن، بويژه صندوق تعاون و همياري معلولين.

بند ج) بهداشتي، درماني:

    ارائه طرح هاي آموزشي به مسئولين جهت پيشگيري از بروز معلوليت و نحوه کمک هاي اوليه.
    تلاش در جهت اختصاص بخشي از هر بيمارستان به امور توانبخشي.
    ارائه طرح در مورد آموزش بهداشت ويژه معلولين و پيگيري در جهت اجراي آن.
    تلاش در زمينه شناساندن عوامل درماني، توانبخشي منجمله ورزش براي معلولين و ارائه طرح هاي لازم در زمينه استفاده مطلوبتر از امکانات موجود.
    ارائه طرح هائي در مورد بيمه درماني کليه معلولين کشور و پيگيري در جهت تصويب و اجراي آنها.
    مشارکت در زمينه ايجاد مراکز بهداشتي، درماني معلولين.
    تلاش در جهت تامين وسايل کمک توانبخشي، بهداشتي و درماني اعم از تسهيل واردات و بهبود کيفي و کمي توليدات داخلي از طريق ارائه طرح به مسئولين.
    سعي در ايجاد زمينه فعاليت جامعه در صنايع توليد وسايل کمک توانبخشي معلولين.

بند د) ساير فعاليت ها:

    ارائه طرح به مسئولين و تلاش در جهت بيان ضرورت گردآوري آمارهاي مربوط به معلولين و بکارگيري اطلاعات قابل دسترس  در برنامه ريزي.
    بررسي وضعيت انجمن ها، جوامع، سازمان ها و مراکز مرتبط با معلولين به منظور جمع آوري اطلاعات و تحقيقات علمي
          جهت دستيابي به طرح هاي سازنده و مفيد و همچنين پيشگيري از تضييع حقوق معلولين.
    کوشش در زمينه هاي مناسب پيش بيني نشده در جهت دستيابي به اهداف جامعه.

تبصره:
انتشار هرگونه مطبوعه از طرف جامعه معلولين ايران و شعب و دفاتر با کسب موافقت وزارت ارشاد اسلامي و دريافت پروانه و رعايت کامل قانون مطبوعات امکان پذير خواهد بود.
ماده5:
مدت فعاليت جامعه نامحدود است.
ماده6:
مکان اصلي جامعه معلولين ايران: تهران، خيابان مجاهدين اسلام، سه راه مجاهدين، پلاک529 مي باشد که در صورت تغيير، مراتب به اطلاع مراجع ذيصلاح خواهد رسيد.
ماده7:
جامعه مي تواند در هر يک از مراکز استان هاي کشور شعبه و در شهرستان هاي تابعه دفتر تأسيس نمايد که فعاليت آنها پس از
موافقت مراجع ذيصلاح بلامانع بوده و در چهارچوب مفاد اساسنامه در سطح استان مستقل مي باشد. معلولين ساکن استان تهران تا
زمان تأسيس شعبه تهران مستقيماً از طريق جامعه معلولين ايران به عضويت جامعه پذيرفته مي شوند و مسئوليت ارائه خدمات و ساير
امور اين اعضاء به عهده مرکز جامعه معلولين ايران مي باشد.
ماده8:
جامعه داراي دو نوع عضو پيوسته (دائم) و وابسته (افتخاري) مي باشد که از طريق جامعه معلولين ايران و شعب به عضويت جامعه در مي آيند.
ماده9:
شرايط عضويت اعضاء پيوسته (دائم) به شرح زير مي باشد:

    دارا بودن سلامت عقلي و رواني.
    تدين به يکي از اديان رسمي کشور.
    اعتقاد به مباني و اعلام التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
    عدم اشتهار به فساد اخلاقي.
    معلوليت موضوع ماده 3 که اثرات ناشي از آن هميشگي باشد.
    پذيرفتن مفاد اساسنامه و آئين نامه هاي داخلي جامعه.
    دارا بودن 16 سال تمام سن.
    پرداخت حق عضويت ساليانه مصوب هيات مديره وقت جامعه معلولين ايران که با ملحوظ داشتن وضعيت جغرافيائي و مادي هر شعبه و دفتر تعيين مي گردد.

تبصره:
برخورداري معلولين زير شانزده سال از امکانات رفاهي، اجتماعي و حقوقي جامعه معلولين ايران در چهار چوب آئين نامه هاي داخلي بلامانع است.
ماده10:
اعضاء وابسته ( افتخاري )، به افراد غير معلول علاقمند به همکاري با جامعه که با احراز شرايط زير به عضويت جامعه پذيرفته مي شوند اتلاق مي گردد.

    شرايط مندرج در بندهاي 1، 2، 3، 4، 6، 8 ذيل ماده 9.
    داشتن حداقل 20 سال تمام سن.
    ارائه خدمات شايسته به جامعه حداقل به مدت شش ماه قبل از عضويت و يا برخورداري از مقام علمي يا اجتماعي خاص در کشور.

تبصره1:
اثبات عدم صحت هر يک از شرايط مندرج در مواد 9 و10 خود بخود موجب ابطال عضويت شخص مي شود.
تبصره2:
هيات مديره مي تواند بنا به تشخيص خود حق عضويت حداکثر بيست درصد از اعضاء پيوسته (دائم) و وابسته (افتخاري) را نسبت به مقدار مصوب کاهش دهد، مشروط به اينکه کارت عضويت فرد مذکور هرساله تمديد شده باشد.
تبصره3:
تعداد اعضاء وابسته (افتخاري) نمي تواند بيش از ده درصد کل اعضاء باشد.
ماده11:
هيچ يک از اعضاء حق ندارد بدون تصويب هيات مديره و يا داشتن مجوز از جامعه معلولين ايران در هيچ موسسه يا تشکيلاتي به نام جامعه شرکت يا خود را نماينده جامعه معلولين ايران معرفي نمايد.
فصل دوم: ارکان
ماده12:
ارکان جامعه معلولين ايران به ترتيب زير مي باشد:
الف)  مجمع نمايندگان
  ب)    هيات مديره

    بازرسان
    مجمع نمايندگان:

ماده13:
مجمع نمايندگان که عالي ترين مقام تصميم گيري در جامعه معلولين ايران مي باشد از اجتماع نمايندگان منتخب معلولين ساکن
استان تهران عضو جامعه معلولين ايران و شعب موضوع فصل چهارم اين اساسنامه بصورت عادي يا عادي بطور فوق العاده يا فوق العاده تشکيل مي گردد.
هر جا که در اين اساسنامه اختصاراً از مجمع يا مجمع نمايندگان ياد شود منظور هر سه نوع آن است.
تبصره1:
تعداد نمايندگان هر شعبه به ازاء هر پنجاه نفر داراي کارت عضويت معتبر يک نفر تعيين مي گردد و براي کسر پنجاه نفر از 25 نفر به بالا يک نماينده در نظر گرفته مي شود.
تبصره2:
مجمع فوق العاده نمايندگان مي تواند عندالزوم نسبت به تغيير ضوابط فوق تصميم گيري نمايد بديهي است که اين تصميم براي انتخاب نماينده جهت دوره هاي بعدي مجمع نمايندگان منشاء اثر خواهد بود.
ماده14:
تشکيل مجمع نمايندگان از طريق ارسال دعوتنامه و عندالزوم انتشار آگهي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار کشور مصوب مجمع به
اطلاع شرکت کنندگان و شعب جامعه خواهد رسيد. در آگهي و دعوتنامه بايد دستور کار جلسه و محل تشکيل آن قيد گردد. نوبت اول
مجمع نمايندگان يکماه قبل از تشکيل و نوبت هاي بعدي به ترتيب مندرج در مواد 22 و 26 به اطلاع شرکت کنندگان و شعب جامعه خواهد رسيد.
ماده15:
شرکت کنندگان در مجمع نمايندگان بايد با در دست داشتن کارت عضويت معتبر در جلسات مجمع حضور يابند.
ماده16:
مجمع نمايندگان با قيد دستور کار توسط رئيس هيات مديره جامعه معلولين ايران و در غياب وي به ترتيب توسط عضوي که
هيات مديره تعيين مي نمايد و يا يکي از بازرسين و يا مسن ترين نماينده حاضر در جلسه افتتاح مي گردد.
ماده17:
اداره جلسات مجمع نمايندگان به عهده هيات رئيسه متشکل از يک رئيس، دو منشي و دو ناظر خواهد بود که از ميان داوطلبان، با
اکثريت آراء حاضرين در مجمع انتخاب مي شوند. در پايان جلسات صورت جلسات، مجامع بايد به امضاء هيات رئيسه برسد.
تبصره:
در صورت نبودن داوطلب جهت اداره جلسه، حاضرين از ميان خود پنج نفر را انتخاب مي نمايند که در هر صورت نمي تواند از بين کانديداها، اعضاء هيات مديره و بازرسان جامعه باشند.
ماده18:
دوره نمايندگي نمايندگان منتخب شعب سه سال از تاريخ انتخاب مي باشد.
تبصره1:
دوره نمايندگي نمايندگاني که در مجمع عادي بطور فوق العاده شعب انتخاب مي شوند تا تشکيل مجمع عمومي عادي مي باشد.
تبصره2:
در صورتيکه به عللي انتخاب نمايندگان هر يک از شعب به تعويق بيافتد نمايندگان قبلي تا تعيين تکليف اين وظيفه را به عهده دارند.
ماده19:
در صورت انتخاب هر يک از نمايندگان منتخب شعب به عضويت اصلي يا علي البدل هيات مديره يا بازرسان جامعه معلولين ايران و اعلام قبولي کتبي آنان، نمايندگي وي در شعبه مربوطه کان لم يکن تلقي مي گردد.
تبصره:
در هر دوره، انتخاب حداکثر دو نفر از اعضاء اصلي يا علي البدل هيات مديره هر شعبه به عنوان نماينده منتخب آن شعبه بلامانع است.
ماده20:
تصميمات مجامع نمايندگان وقتي منشاء اثر مي باشد که با اکثريت نصف بعلاوه يک آراء حاضرين در جلسه اتخاذ شده باشد. بديهي است در مورد انتخاب هيات مديره و بازرسان اکثريت نسبي آراء کفايت مي نمايد.
ماده21:
مجامع نمايندگان سالي يکبار در شهريور ماه به دعوت هيات مديره و در غياب آنها به دعوت دو نفر از بازرسان جامعه معلولين ايران
تشکيل مي گردد و عندالزوم مي تواند بطور فوق العاده تشکيل گردد که وظايف مجمع عادي نمايندگان را عهده دار بوده و شرايط برگزاري رسميت آن عيناً مطابق مجمع عادي مي باشد.
ماده22:
مجمع عادي نوبت اول نمايندگان وقتي رسميت خواهد داشت که تعداد نمايندگان حاضر در جلسه حداقل نصف به اضافه يک کل
نمايندگان باشد در غير اين صورت جلسه نوبت دوم سي تا چهل روز بعد تشکيل مي گردد که با حضور حداقل يک سوم  از نمايندگان
رسميت مي يابد. در صورت عدم رسميت جلسه نوبت دوم لازم است مجمع عادي بطور فوق العاده نمايندگان اعلام گردد. تشکيل مجمع فوق نيز بايد طبق مفاد ماده 14 به اطلاع شرکت کنندگان و نمايندگان شعب برسد.
تبصره:
نوبت اول مجمع عادي بطور فوق العاده نمايندگان با حضور نصف به اضافه يک نمايندگان رسميت يافته در غير اين صورت جلسه نوبت دوم با حضور حداقل يک سوم کل نمايندگان رسميت خواهد داشت.
ماده23:
وظايف مجمع عادي نمايندگان به شرح زير است:

    استماع گزارش هيات مديره و بازرسان جامعه معلولين ايران و ارزيابي و تصويب عملکرد سال گذشته جامعه.
    شور و تصويب ترازنامه و تصويب بودجه سال آتي.
    انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسان جامعه .
    تعيين حداکثر مبلغ قابل پرداخت به هر يک از اعضاء هيات مديره و بازرسان بابت حق نشست جلسات رسمي با ملحوظ داشتن وضعيت مالي جامعه.
    تعيين روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي ها .
    عندالزوم عزل هيات مديره يا بازرسان .
    بررسي و اتخاذ تصميم در ساير موارد پيش بيني نشده.

ماده24:
منتخبين مجمع نمايندگان ملزمند ظرف 48 ساعت پس از اعلام نتيجه رأي گيري آمادگي خود را کتباً به هيات رئيسه يا دفتر جامعه
اعلام دارند. در غير اينصورت نفرات بعدي به ترتيب تقدم آراء جايگزين آنها مي گردند.
ماده25:
مجمع فوق العاده نمايندگان به تقاضاي بيش از نصف اعضاء هيات مديره يا دو نفر از بازرسان جامعه معلولين ايران و يا يک سوم 
نمايندگان شعب يا يک پنجم کل اعضاء جامعه معلولين ايران براي موارد زير که انحصاراً در صلاحيت اين مجمع مي باشد، تشکيل مي گردد.

    بررسي و تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.
     بررسي و تصويب انحلال جامعه معلولين ايران.

تبصره1:
تصميم گيري در مورد بند 1 ماده 25 با اکثريت دو سوم آراء حاضرين در جلسه رسمي، معتبر مي باشد.
تبصره2:
تصميم گيري در مورد بند 2 ماده 25 منوط به رعايت مفاد ماده 116 مي باشد.
ماده26:
مجمع فوق العاده نمايندگان وقتي رسميت خواهد داشت که تعداد نمايندگان حاضر در مجمع لااقل نصف به اضافه يک کل نمايندگان
باشد، در غير اين صورت جلسه نوبت دوم بيست تا سي روز بعد تشکيل مي گردد که با حضور يک سوم نمايندگان رسميت خواهد داشت باستثناء انحلال جامعه که همواره حضور نصف بعلاوه يک کل نمايندگان الزامي است.                                                                                                                                                  
ماده27:
در هر مورد که تشکيل مجمع فوق العاده نمايندگان به يکي از صور مشروحه در ماده 25 تقاضا شود هيات مديره جامعه معلولين ايران
موظف به تشکيل آن مي باشد. در صورت عدم همکاري هيات مديره، بازرسان جامعه عهده دار اين امر خواهند بود.
تبصره:
تشکيل مجمع فوق العاده توسط بازرسان، در صورت عدم همکاري هيات مديره، به هيچ وجه رافع مسئوليت هاي هيات مديره در مورد
عدم اجراي مفاد اساسنامه نمي باشد.
ماده28:
نمايندگان شعب، از ميان داوطلبين از طريق مجامع عمومي شعب موضوع فصل چهارم اساسنامه انتخاب مي شود، شرايط داوطلبين نمايندگي بشرح زير است:

    داشتن سوابق عضويت در يکي از شعب جامعه معلولين ايران به مدت دو سال با تأييد شعبه مربوطه.
    دارا بودن کارت عضويت معتبر.
    داشتن حداقل بيست و دو سال تمام سن.
    اعلام آمادگي کتبي جهت شرکت در مجامع عادي و فوق العاده نمايندگان و انجام وظايف محوله.
    دارا بودن حداقل ديپلم کامل متوسطه.
    عدم اشتغال به کار در جامعه معلولين ايران و شعب.

تبصره1:
داوطلبين نمايندگي شعب بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل نوبت اول مجمع کتباً داوطلبي خود را به انضمام تصوير مدارک مربوط
به بند 3 و 5 به آن شعبه ارائه نمايند بديهي است روز ثبت نام و روز مجمع جزء يک هفته محاسبه نمي شود.
تبصره2:
رسيدگي به صحت و سقم شرايط فوق بعهده هيات مديره و بازرسان مي باشد.
تبصره3:
عدم شرکت نمايندگان در دو مجمع رسمي موجب لغو نمايندگي آن دوره بوده و يک دوره بعد نيز نمي تواند کانديداي نمايندگي شوند.
تبصره4:
نمايندگان هر شعبه موظفند حداقل هر سه ماه يک بار در محل شعبه به منظور بررسي گزارشات هيات مديره و بازرسان جامعه
معلولين ايران و روند امور جامعه تشکيل جلسه داده و عندالزوم پيشنهادات لازم را به هيات مديره ارائه نمايند.
تبصره5:
در صورتي که تعداد کانديداهاي واجد شرايط کمتر از دو برابر نمايندگان مورد نياز باشد، مجمع با اکثريت آراء مي تواند از بين حاضرين
واجد شرايط، درخواست داوطلبين جديد را بپذيرد. بديهي است در صورت عدم احراز شرايط مندرج براي نمايندگي، انتخابشان لغو
گرديده و نفرات بعدي به ترتيب تقدم آراء جايگزين آنان خواهند شد.
ماده29:
در صورت کناره گيري يا فوت بيش از نصف نمايندگان هر شعبه، شعبه مربوطه موظف است با تشکيل مجمع عادي بطور فوق العاده نسبت به انتخاب جانشين آنان اقدام نمايد.
تبصره:
در صورتي که کمتر از شش ماه به برگزاري مجمع عادي شعبه مربوطه باقي مانده باشد برگزاري مجمع عادي بطور فوق العاده الزامي نيست.

    هيات مديره جامعه معلولين ايران:

ماده30:
جامعه معلولين ايران توسط هيات مديره اداره ميگردد که نماينده قانوني آن بوده و با رأي مخفي نمايندگان منتخب شعب حاضر در
مجمع نمايندگان به ترتيب تقدم آراء انتخاب و عهده دار وظايف و اختيارات ذيل مي باشد:
حفظ و حراست اوراق و اسناد مالي و اداري و اموال منقول و غير منقول و تنظيم و نگهداري امور مالي جامعه، پرداخت و وصول
مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي، افتتاح حساب در بانکها، انجام تشريفات قانوني، تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در
کليه مراحل قانوني در محاکم، تعيين حکم و تعيين وکيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش (مصالح) و در صورت اقتضاء
تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به شخصي ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي يا حق توکيل.
هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبديل به احسن يا رهن و فک
رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول که نياز به تصويب مجمع عادي نمايندگان دارد، انجام دهد.
ماده31:
تعداد اعضاء اصلي هيات مديره جامعه معلولين ايران 7 نفر و اعضاء علي البدل 3 نفر مي باشد.
تبصره1:
اعضاء اصلي و علي البدل به ترتيب تقدم آراء مجمع نمايندگان انتخاب مي شوند در صورت تساوي آراء هيات رئيسه به حکم قرعه اعضاء اصلي و علي البدل را تعيين مي نمايد.
تبصره2:
در صورت فوت يا استعفاي هر يک از اعضاء اصلي، اعضاء علي البدل به ترتيب تقدم آراء جانشين آنها مي گردد. مسئوليت دعوت از اعضاي علي البدل بعهده اعضاء باقيمانده هيات مديره مي باشد.
تبصره3:
در هر دوره فعاليت هيات مديره جامعه معلولين ايران، انتخاب يک نفر از اعضاء وابسته (افتخاري) به عنوان عضو هيات مديره مجاز است.
تبصره4:
انتخاب هيات مديره و تغييرات آن به مراجع ذيصلاح اعلام و پس از تأييد و ثبت در مراکز قانوني رسميت مي يابد.
ماده32:
شرايط داوطلبين عضويت در هيات مديره جامعه معلولين ايران به شرح ذيل است:

    دارا بودن کارت عضويت معتبر.
    دارا بودن حداقل دو سال سابقه عضويت در جامعه.
    نداشتن سوء پيشينه کيفري به گواهي مراجع ذيصلاح پس از انتخاب.
    داشتن حداقل 25 سال تمام سن.
    دارا بودن حداقل ديپلم کامل متوسطه.
    اعلام آمادگي کتبي حداقل يک هفته قبل از تشکيل نوبت اول مجمع نمايندگان به انضمام تصوير مدارک مربوط به بند 4و5. 

      بديهي است روز ثبت نام و روز مجمع جزء يک هفته محاسبه نمي شود.
تبصره1:
در صورتيکه تعداد کانديداهاي واجد شرايط فوق کمتر از 15 نفر بوده و افرادي در زمان تشکيل مجمع ضمن دارا بودن شرايط مندرج در ماده فوق (به استثناء بند 6) اعلام آمادگي کتبي نمايند، مجمع مي تواند با اکثريت آراء، تقاضاي آنان را بپذيرد. بديهي است در صورت عدم ارائه مدارک موضوع ماده 32 توسط منتخبين حداکثر ظرف يک هفته موجب لغو انتخابشان گرديده و نفرات بعدي به ترتيب تقدم آراء جايگزين آنان خواهند شد.
تبصره2:
رسيدگي به صحت و سقم شرايط فوق بعهده هيات مديره و بازرسان است.
ماده33:
خدمت در هيات مديره به عنوان عضو اصلي، سه دوره متوالي بلامانع مي باشد. بديهي است انتخاب مجدد علاقمند خدمت در هيات مديره پس از يک دوره کناره گيري امکان پذير است.
ماده34:
دوره خدمت هيات مديره جامعه معلولين ايران دو سال از تاريخ انتخاب مي باشد مگر آنکه در يکي از مجامع نمايندگان رأي به
برکناري آنان داده شود و يا اينکه در اثر فوت يا استعفاي اعضاء اصلي و با جايگزيني اعضاي علي البدل، هيات مديره قادر به تشکيل
جلسات رسمي مطابق ماده 39 نباشد که در اين صورت هيات مديره موظف است مقدمات تشکيل مجمع عادي بطور فوق العاده
نمايندگان جهت ترميم اعضاء هيات مديره را فراهم و پانزده روز قبل از تشکيل مجمع بيلان کار خود را به بازرسان ارائه نمايد.
تبصره1:
دوره خدمت هيات مديره منتخب مجمع عادي بطور فوق العاده نمايندگان تا پايان دوره خدمت هيات مديره قبلي که در مجمع عادي نمايندگان انتخاب شده باشند، خواهد بود.
تبصره2:
در هر صورت تا رسميت يافتن هيات مديره جديد طبق مفاد تبصره 4 ماده 31 مسئوليت اداره جامعه به عهده هيات مديره قبلي مي باشد.
ماده35:
هيات مديره قبلي موظف است حداکثر تا يک ماه پس از رسميت يافتن هيات مديره جديد کليه اسناد و اموال و دارائي هاي جامعه را
طي صورت جلسه اي که به تأييد بازرسان قبلي رسيده باشد به آنها تحويل دهد.
ماده36:
هيات مديره از بين خود يک رئيس، يک نايب رئيس و يک منشي انتخاب و عند الزوم در تغيير سمت هاي فوق تصميم گيري مي نمايد.
ماده37:
هيات مديره مي تواند عندالزوم يکي از اعضاي خود يا يکي از اعضاء جامعه و يا هر فرد مناسب ديگري را به سمت مديرعامل تعيين
نمايد. در صورت انتخاب يکي از اعضاء هيات مديره به عنوان مديرعامل و قبولي کتبي وي، عضويتش در هيات مديره ملغي ميگردد.
ماده38:
اعضاء هيات مديره منفرداً حق انجام هيچگونه امري را به نام جامعه ندارد مگر آنکه به تصويب هيات مديره رسيده باشد.
ماده39:
هيات مديره موظف است حداقل پانزده روز يک بار تشکيل جلسه دهد و جلسات با حضور بيش از نصف اعضاء هيات مديره رسميت
داشته و تصميمات اتخاذ شده با رأي مثبت حداقل بيش از نصف کل اعضاء هيات مديره معتبر است.
تبصره1:
هرگاه عضوي از هيات مديره بدون عذر موجه چهار بار متوالي و يا شش بار غير متوالي در جلسات هيات مديره شرکت ننمايد با تصويب
هيات مديره مستعفي شناخته شده و امر فوق به ترتيب مقتضي توسط بازرسان به اطلاع وي، شعب و نمايندگان خواهد رسيد.
تبصره2:
هيات مديره مي تواند از اعضاء علي البدل يا افراد ديگر جهت شرکت در جلسات خود دعوت نمايد.
ماده40:
هيات مديره مي تواند با جلب همکاري ساير اعضاء نسبت به تشکيل کميته برنامه ريزي اقدام و به منظور اجراي طرح ها و برنامه هاي تدوين شده، کميته هائي را داير نمايد.
ماده41:
هيات مديره موظف است به منظور تبادل نظر و ايجاد هماهنگي با دعوت از هيات مديره، نمايندگان منتخب و مسئولين شعب و دفاتر نسبت به تشکيل سمينار سالانه با دستور کار مشخص اقدام نمايد.
ماده42:
هيات مديره موظف است حداقل هر شش ماه يکبار خلاصه گزارشي از عملکرد خود را به هيات مديره و نمايندگان شعب ارسال و با دريافت پيشنهادات نسبت به پيگري و اجراي آنها در حد امکانات اقدام نمايد.
ماده43:
تشکيل جلسات هيات مديره و تصميمات هر جلسه بايد در دفتر مخصوصي که در مرکز جامعه نگهداري مي شود ثبت و به امضاء حاضرين در جلسه برسد.
ماده44:
مسئوليت نگهداري کليه اوراق و اسناد جامعه به عهده هيات مديره مي باشد.
ماده45:
کليه برگهاي بهادار، چک ها، اوراق مالي و قراردادهاي جامعه با دو امضاء از سه امضاء رئيس هيات مديره، نايب رئيس و شخص ديگري
با انتخاب هيات مديره که منحصراً مي تواند مديرعامل، مدير امور مالي و يا يکي از اعضاء هيات مديره باشد همراه با مهر جامعه داراي اعتبار قانوني است.
ماده46:
امضاء مکاتبات جامعه به ترتيب با رئيس يا نايب رئيس هيات مديره و يا مديرعامل است. هيات مديره مي تواند حق امضاء برخي از مکاتبات غير مالي را به افراد ديگر نيز تفويض نمايد.
ماده47:
هيات مديره جامعه موظف است کليه عملکردهاي خود را پس از بررسي بازرسان به مجمع نمايندگان گزارش دهد.
تبصره:
بازرسان جامعه موظفند در صورت عدم تأييد گزارش هيات مديره نظرات خود را با ذکر دليل به مجمع نمايندگان گزارش دهند.
ماده48:
هيات مديره مي تواند به منظور حسن انجام امور جامعه با ملحوظ داشتن مفاد اساسنامه، آئين نامه هاي داخلي تنظيم نمايد.
ماده49:
هيات مديره مي تواند براي انجام امور جامعه افرادي را استخدام نمايد که اولويت با تصويب هيات مديره با اعضاء جامعه است.
ماده50:
فعاليت هيات مديره افتخاري بوده، حق نشست مصوب مجمع نمايندگان، حق مأموريت و هزينه هاي مربوطه از طرف جامعه به اعضاء
هيات مديره قابل پرداخت است. مشروط بر اينکه حق مأموريت روزانه حداکثر از دو برابر حق نشست تجاوز ننمايد.
تبصره1:
هيات مديره جامعه معلولين ايران مي تواند، متناسب با امکانات مالي جامعه مشروط به اجراي ماده 103 حداکثر تا 50 %  هزينه
اياب و ذهاب اعضائي را که از مراکزي به غير از تهران به عضويت هيات مديره جامعه معلولين ايران انتخاب مي شوند پرداخت نمايد.
تبصره2:
چنانچه هر يک از اعضاي هيات مديره علاوه بر وظايفي که به عنوان عضو هيات مديره بر عهده دارد در امور جاري جامعه نيز خدماتي
ارائه نمايد پرداخت حق الزحمه متناسب با تعداد ساعات خدمات ارائه شده و شايستگي هاي وي طبق نظر هيات مديره و تأييد بازرسان
مشروط برآنکه جمع مبلغ پرداختي ماهيانه به کل اعضاء هيات مديره از سه برابر ميانگين حقوق حقوق بگيران جامعه تجاوز ننمايد بلامانع است.
ماده51:
استعفاي هر يک از اعضاء هيات مديره از سمت يا عضويت هيات مديره کتباً به رئيس و در غياب وي به نائب رئيس و در غياب آنها به
مسن ترين عضو هيات مديره تسليم مي گردد. استعفاء موقعي قطعيت پيدا مي کند که يکماه از تاريخ تسليم آن گذشته باشد.
تبصره:
استعفاء دسته جمعي هيات مديره توسط بازرسان به اطلاع نمايندگان و شعب خواهد رسيد.

    بازرسان جامعه معلولين ايران:

ماده52:
به منظور رسيدگي به عملکرد هيات مديره و نظارت مستمر بر امور جامعه و اعلام هرگونه تخلف احتمالي از مفاد اساسنامه به مجمع
عمومي نمايندگان سه نفر به عنوان بازرس اصلي و دو نفر به عنوان بازرس علي البدل از ميان اعضاء پيوسته (دائم) با رأي مخفي نمايندگان حاضر در مجمع عادي نمايندگان و به ترتيب تقدم آراء از بين کانديداهاي واجد شرايط براي مدت يکسال انتخاب مي گردند
هر جا که در اين اساسنامه اختصاراً از بازرس يا بازرسان جامعه ياد شود منظور بازرسان جامعه معلولين ايران است.
تبصره:
دوره تصدي بازرسان منتخب مجامع عادي بطور فوق العاده نمايندگان تا تشکيل مجمع عادي نمايندگان خواهد بود.
ماده53:
شرايط داوطلبين عضويت در بازرسي جامعه معلولين ايران به شرح ذيل است:

    دارا بودن کارت عضويت معتبر.
    دارا بودن حداقل پنج سال سابقه عضويت در جامعه.
    نداشتن سوء پيشينه کيفري به گواهي مراجع ذيصلاح پس از انتخاب.
    داشتن حداقل 30 سال تمام سن.
    دارا بودن حداقل ديپلم کامل متوسطه.
    عدم اشتغال به کار در جامعه معلولين ايران و شعب.
    اعلام آمادگي کتبي حداقل يک هفته قبل از تشکيل نوبت اول مجمع نمايندگان به انضمام تصوير مدارک مربوط به بند 4و5. 

      بديهي است روز ثبت نام و روز مجمع جزء يک هفته محاسبه نمي شود.
تبصره1:
در صورتي که تعداد کانديداهاي واجد شرايط فوق کمتر از هشت نفر بوده و افرادي در زمان تشکيل مجمع ضمن دارا بودن شرايط
مندرج در ماده 53 (به استثناء بند 7) اعلام آمادگي کتبي نمايند، مجمع مي تواند با اکثريت آراء تقاضاي آنها را بپذيرد. بديهي است
در صورت عدم ارائه مدارک موضوع ماده 53 توسط منتخبين، حداکثر ظرف يک هفته موجب لغو عضويتشان در بازرسي مي شود و
نفرات بعدي به ترتيب تقدم آراء جايگزين آنان خواهند شد.
تبصره2:
رسيدگي به صحت و سقم شرايط فوق بعهده هيات مديره و بازرسان است.
ماده54:
خدمت در بازرسي به عنوان عضو اصلي، پنج دوره متوالي بلامانع مي باشد. بديهي است انتخاب مجدد علاقمند خدمت در بازرسي پس از يک دوره کناره گيري امکان پذير است.
ماده55:
بازرسان جامعه هر وقت که بخواهند مي توانند کليه اسناد و عملکرد جامعه را مورد بررسي قرار داده و در موارد مقتضي از هيات مديره توضيح بخواهند.
تبصره:
بازرسان جامعه حق ندارند اسناد، دفاتر و مدارک جامعه را به هر منظوري به خارج از جامعه انتقال دهند مگر با تصويب هيات مديره و يا مواردي که قانون الزام کرده باشد.
ماده56:
هر يک از بازرسان جامعه موظفند در هر ماه حداقل در يکي از جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رأي شرکت نمايند.
تبصره:
عدم رعايت مفاد ماده فوق به مدت سه ماه از سوي هر يک از بازرسان به منزله استعفاي وي تلقي خواهد شد.
 
ماده57:
بازرسان موظفند نتيجه بررسي هاي خود را نسبت به عملکرد هيات مديره به مجمع نمايندگان گزارش نمايد.
ماده58:
در صورت تقاضاي هيات مديره و يا تشخيص بازرسين جامعه معلولين ايران، بازرسان مي توانند امورمالي و بطورکلي عملکرد شعب و
دفاتر را مورد بررسي قرار دهند هيات مديره و بازرسان شعب و دفاتر موظفند همکاري هاي لازم را در اين زمينه بعمل آورند، بديهي
است حق نشست مصوب مجمع و حق مأموريت و هزينه هاي مربوطه از سوي هيات مديره جامعه معلولين ايران قابل پرداخت خواهد
بود. مشروط بر اينکه حق مأموريت روزانه حداکثر از دو برابر حق نشست تجاوز ننمايد.
ماده59:
در صورت فوت يا استعفاي هر يک از بازرسان اصلي، يکي از بازرسين علي البدل به ترتيب تقدم آراء جانشين وي مي گردد، دعوت به
همکاري از بازرسين علي البدل به عهده هيات مديره بوده و چنانچه ظرف مدت يکماه پس از قطعيت موضوع، اين دعوت صورت نپذيرد
هر يک از بازرسان باقيمانده جامعه مي توانند راساً نسبت به اين امر اقدام نمايند.
ماده60:
استعفاي هر يک از بازرسان زماني قطعيت پيدا مي کند که کتباً از طريق دفتر جامعه به هيات مديره واصل و يکماه از تاريخ آن سپري
شده باشد. در هر صورت تا انتخاب بازرسان جديد از بازرسان مستعفي سلب مسئوليت نخواهد شد.
ماده61:
نظر بازرسان در محدوده اختياراتشان با دو رأي متفق القول معتبر است چنانچه به هر دليلي بازرسان جامعه قادر به ادامه کار نبوده و
بيش از شش ماه به برگزاري مجمع عادي نمايندگان باقي مانده باشد هيات مديره موظف به برگزاري مجمع عادي بطور فوق العاده به منظور تکميل هيات بازرسان خواهد بود.
فصل سوم: بودجه– محاسبات و امور مالي
ماده62:
منابع درآمد جامعه معلولين ايران عبارتند از:

    وجوهي که از محل حق عضويت و ساير درآمدهاي شعب و دفاتر به ترتيب مندرج در مواد فصل چهار اين اساسنامه در اختيار

      جامعه معلولين ايران قرار مي گيرد.

    درآمدهاي حاصله از مشارکت در زمينه هاي مختلف و وجوه و اموال مشروع و قانوني که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي
          مستقيماً يا از طريق شعب و دفاتر به جامعه معلولين ايران واگذار مي گردد.

تبصره:
جامعه راساً مي تواند مصالح يا متصالح، واهب يا متهب، واقف يا موقوف له و يا موصي له در رابطه با اموال مورد صلح، هبه، وقف و يا وصيت قرار گيرد.
ماده63:
کليه هزينه هاي جامعه از محل موجودي و درآمدهاي آن تأمين مي گردد.
ماده64:
ابتداي سال مالي جامعه اول فروردين هر سال و پايان آن آخر اسفند ماه همان سال مي باشد.
ماده65:
هيات مديره موظف است کليه درآمد ها و هزينه هاي جامعه را در دفاتر قانوني ثبت و در پايان سال مالي، صورت عملکرد مالي يکساله
و ترازنامه را ضمن تأييد، حداکثر تا پايان خرداد جهت بررسي به بازرسان ارائه نمايد. بازرسان ملزمند نتايج بررسي ها و نظر قطعي خود 
را در موارد فوق نهايت تا پايان تير ماه جهت اطلاع به هيات مديره و نمايندگان شعب اعلام و متعاقباً به مجمع نمايندگان گزارش دهند.
تبصره:
در صورت عدم حضور بازرسين، هيات مديره راساً موظف به اجراي مفاد ماده فوق خواهد بود.
ماده66:
کليه دفاتر مالي صورت جلسات هيات مديره، صورت جلسات تحويل و تحول و ترازنامه هاي جامعه اعم از گذشته يا جاري بايد در
جامعه معلولين ايران نگهداري و بايگاني شود مگر آن که زائد بودن هر يک به تصويب مجمع نمايندگان رسيده باشد.
فصل چهارم: شعب جامعه
ماده67:
به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده يک و با رعايت مفاد مواد 2، 3، 4 و با توجه به مفاد ماده 7 فصل اول اين اساسنامه، شعب جامعه به يکي از دو صورت زير تشکيل خواهد شد.

    درخواست کتبي حداقل بيست نفر هيات مؤسس با پذيرفتن و التزام به مفاد اساسنامه و آيين نامه هاي داخلي جامعه  معلولين 

      ايران و موافقت کتبي هيات مديره جامعه معلولين ايران.

    تشخيص لزوم ايجاد شعبه، توسط هيات مدير جامعه معلولين ايران.

ماده68:
عضويت در شعب جامعه مطابق مواد 8، 9 و10 فصل اول اين اساسنامه انجام و کليه اعضاء ملزم به رعايت مفاد ماده11 مي باشند.
ماده69:
مدت فعاليت شعب جامعه نامحدود است مگر آن که مجمع فوق العاده نمايندگان رأي به انحلال آن دهد.
تبصره1:
در موارد مقتضي هيات مديره جامعه معلولين ايران مي تواند تا اتخاذ تصميم قطعي که حداکثر از شش ماه تجاوز نخواهد کرد هر يک
از شعب جامعه را موقتاً تعطيل نمايد.
تبصره2:
انحلال يا تعطيلي موقت يک شعبه موجب تعطيلي دفاتر تابعه آن نخواهد شد، جامعه معلولين ايران موظف است در اسرع وقت نسبت
به اداره دفاتر تابعه اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره3:
در صورت تصويب انحلال شعبه، کليه دارائي ها و اموال اعم از منقول و غيرمنقول پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها طبق دفاتر و اسناد مالي به جامعه معلولين ايران تعلق دارد.
ماده70:
ارکان شعب جامعه عبارتنداز:
الف)  مجمع عمومي

    هيات مديره

    بازرسان

الف)  مجمع عمومي شعب:
ماده71:
مجمع عمومي هر شعبه  از اجتماع اعضاء داراي کارت عضويت معتبر آن شعبه به يکي از دو صورت عادي يا عادي بطور فوق العاده
تشکيل مي گردد. هر جا که در اين فصل از اساسنامه اختصاراً از مجمع عمومي ياد شود منظور هر دو نوع آن است.
تبصره:
وظايف و نحوه رسميت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده عيناً مشابه وظايف و نحوه رسميت مجمع عمومي عادي خواهد بود.
ماده72:
تشکيل مجمع عمومي عادي هر شعبه پس از هماهنگي و موافقت جامعه معلولين ايران از طريق ارسال دعوتنامه و حتي المقدور انتشار
آگهي در روزنامه محلي باطلاع اعضاء آن شعبه خواهد رسيد درج دستور کار و زمان و مکان تشکيل مجمع در دعوتنامه و آگهي الزامي است.
ماده73:
مجمع عمومي هر شعبه با قيد دستور کار، توسط رئيس هيات مديره آن شعبه و در غياب وي توسط عضوي که هيات مديره تعيين
مي نمايد و در غياب آنها توسط يکي از بازرسين و در غياب بازرسين توسط مسن ترين عضو حاضر در مجمع افتتاح مي گردد.
ماده74:
نحوه اداره جلسات مجمع عمومي همانند نحوه اداره جلسات مجمع نمايندگان( موضوع ماده 17و تبصره آن ) بوده و تصميمات متخذه
با اکثريت نصف بعلاوه يک آراء حاضرين منشاء اثر خواهد بود. بديهي در مورد انتخاب هيات مديره و بازرسان و نمايندگان، اکثريت نسبي آراء کفايت مي نمايد.
ماده75:
مجمع عمومي عادي هر شعبه سالي يک بار در 4 ماه اول سال و به دعوت هيات مديره يا دو نفر از بازرسان آن شعبه و يا جامعه معلولين ايران تشکيل مي گردد.
ماده76:
مجمع عمومي عادي هر شعبه وقتي رسميت خواهد داشت که مجموع تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع حداقل نصف باضافه يک کل اعضاء آن شعبه باشد در غير اين صورت جلسه نوبت دوم پانزده روز بعد تشکيل خواهد شد که با شرکت حداقل سي نفر رسميت مي يابد. در غير اينصورت مجمع عادي بطور فوق العاده تشکيل مي گردد.
تبصره:
نوبت اول مجمع عمومي هر شعبه حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز قبل از تشکيل بايد به اطلاع اعضاء آن شعبه و هيات مديره جامعه معلولين ايران برسد.
ماده77:
وظايف مجمع عمومي هر شعبه به شرح زير است:

    استماع گزارش هيات مديره و بازرسان و ارزيابي تصويب فعاليت هاي سال گذشته آن شعبه.
    شور و تصويب ترازنامه و تصويب بودجه سال آتي.
    انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسان.
    تعيين حداکثر مبلغ قابل پرداخت به هر يک از اعضاء هيات مديره و بازرسان بابت حق نشست جلسات رسمي با ملحوظ داشتن  وضعيت مالي آن شعبه.
    انتخاب نمايندگان جهت شرکت در مجمع نمايندگان جامعه معلولين ايران.
    عندالزوم عزل هيات مديره يا بازرسان.
    اتخاذ تصميم در هر مورد مقتضي ديگر در حوزه فعاليت آن شعبه.

ماده78:
منتخبين مجمع عمومي ملزمند ظرف 48 ساعت پس از اعلام نتيجه رأي گيري آمادگي خود را کتباً به هيات رئيسه يا دفتر جامعه اعلام دارند در غير اين صورت نفرات بعدي به ترتيب تقدم آراء جايگزين آنها مي گردند.

    هيات مديره شعب:

ماده79:
شعب جامعه معلولين ايران توسط هيات مديره اداره مي شود که با رأي مخفي اعضاء حاضر در مجمع عمومي اتنخاب و پس از تأييد
جامعه معلولين ايران عهده دار وظايف مندرج در ماده 30 مي باشد. بديهي است هيات مديره منتخب نسبت به عملکرد خود در مقابل جامعه معلولين ايران و مراجع قانوني پاسخگو خواهد بود.
تبصره:
در صورت عدم انتخاب هيات مديره و يا در موارد مقتضي ديگر جامعه معلولين ايران مي تواند بنا به تشخيص خود يک يا چند نفر را   به عنوان نماينده جهت اداره هر شعبه تعيين نمايد.
ماده80:
تعداد اعضاء اصلي هيات مديره هر شعبه 5 نفر و تعداد اعضاء علي البدل 2 نفر مي باشد.
تبصره1:
اعضاء اصلي و علي البدل به ترتيب تقدم آراء و در صورت تساوي آراء به حکم قرعه هيات رئيسه انتخاب مي شوند.
تبصره2:
در صورت فوت يا استعفاي هر يک از اعضاي اصلي، اعضاء علي البدل به ترتيب تقدم آراء مکتسبه در مجمع عمومي جانشين آنها
مي گردند. مسئوليت دعوت از اعضاي علي البدل به عهده اعضاء باقيمانده هيات مديره است و هيات مديره موظف است نتيجه را به جامعه معلولين ايران اعلام نمايد.
تبصره3:
در هر دوره فعاليت هيات مديره انتخاب يک نفر از اعضاي وابسته( افتخاري ) به عنوان عضو هيات مديره بلا مانع است.
تبصره4:
تأسيس شعب و دفاتر و انتخاب هيات مديره و بازرسان شعب و دفاتر و تغييرات آن پس از تأييد جامعه معلولين ايران و مراجع ذيصلاح رسميت مي يابد.
ماده81:
فعاليت هيات مديره افتخاري بوده، حق نشست مصوب مجمع عمومي، حق مأموريت و هزينه هاي مربوطه از طرف هر شعبه به اعضاء
هيات مديره قابل پرداخت است مشروط براينکه حق ماموريت روزانه حداکثراز دو برابر حق نشست تجاوز ننمايد.
تبصره:
چنانچه هريک از اعضاي هيات مديره علاوه بر وظايفي که به عنوان عضو هيات مديره بر عهده دارد، در امور جاري شعبه مربوطه نيز
خدماتي ارائه نمايد پرداخت حق الزحمه متناسب با تعداد ساعت خدمات ارائه شده  و شايستگي هاي وي طبق نظر هيات مديره و
تأييد بازرسان مشروط بر آنکه جمع مبلغ پرداختي ماهيانه به کل اعضاي هيات مديره از سه برابر ميانگين حقوق حقوق بگيران آن شعبه تجاوز ننمايد بلا مانع است.
ماده82:
شرايط داوطلبين عضويت در هيات مديره شعب به شرح زير است:

    دارا بودن کارت عضويت معتبر.
    دارابودن حداقل 2 سال سابقه عضويت در يکي از شعب جامعه معلولين ايران با تأييد شعبه مربوطه.
    نداشتن سوء پيشينه کيفري به گواهي مراجع ذيصلاح پس از انتخاب.
    داشتن حداقل 25 سال تمام سن.
    دارا بودن حداقل ديپلم کامل متوسطه.
    اعلام آمادگي کتبي جهت عضويت در هيات مديره حداقل يک هفته قبل از تشکيل نوبت اول مجمع عمومي به انضمام تصوير   

      مدارک مربوط به بند 4 و 5 .
تبصره1:
در صورتي که کانديداهاي واجد شرايط فوق کمتر از 12 نفر بوده و افرادي در زمان تشکيل مجمع عمومي ضمن دارا بودن شرايط
 

آخرین اخبار

اوقات شرعی

نظرسنجي

نظرشما در مورد محتوای سایت ؟

 
 
نقل و نشر مطالب با ذکر نام وب سایت جامعه معلولین استان سیستان و بلوچستان بلامانع است .طراحی قالب و میزبانی شده توسط شرکت پندار پردازش سیستان